نیبیرو2012

 

نیبیرو در تاریخ 21 دسامبر 2012 در نزدیکترین فاصله با خورشید یعنی 3.0 مقیاس نجومی قرار می گیرد
UB و خورشید ایجاد می شود و 313 UB گیرد . در این حالت بیشترین کشش و جاذبه بین UB 313
به اندازه و حجم ماه و درخشنده و سرخ رنگ در آسمان دیده می شود . در این وضعیت که شدیدترین
بر روی زمین است ، احتمال سقوط و برخورد شهابسنگ های بزرگ با زمین وجود دارد UB 313 اثرات
و چنانچه شهاب سنگی در اقیانوس سقوط کند موجب تسونامی می
گردد . همچنین زلزله های شدید
UB313 همراه باتسونامی و آتشفشانهای عظیم را به همراه خواهد داشت. و علت آن تاثیر جاذبه
(نیبیرو) بر هسته آهنی زمین و تغییر قطبهای مغناطیسی زمین است که فشار شدیدی بر روی پوسته
زمین وارد آورده و منجر به زلزله های شدید و خروج مواد مذاب از آتشفشانها خواهد شد. در این تاریخ
نیبیرو) در یک سطح با خورشید و زمین و تقریبا ) UB313 که بسیاری آن را پایان جهان می خوانند
سایر سیارت منظومه شمسی قرار می گیرد و احتمال دارد موجب توقف حرکت زمین برای مدتی چند
ساعته گردد و تا حین دور شدن از زمین چرخش معکوس زمین را به دنبال داشته باشد . هنگامی که
نیبیرو) در مدار خود از زمین دور می شود زمین به حرکت عادی خود باز می گردد . ) UB313
/ 0 نظر / 7 بازدید