دکتر میچیو کاکو

بدخواه در فضا را ندارد و به عقیده من چنین اقدامی هر چقدر هم که شوق انگیز و ماجراجویانه است در عین حال می تواند دعوتنامه ای رسمی برای حمله احتمالی بیگانگان نیز محسوب شود. در این بخش، برنامه ساز رادیو شبانه آرت بل می گوید؛ ما مدتها پیش چنین دعوتنامه ای را به فضا فرستاده ایم، دیسک معروفی که اطلاعات مهم راجع به کره زمین، موجوداتش ، ادیان و ملیتها و زبان آنها و حتی موقعیت جغرافیائی آن در همان دیسک در زمان حیات " کارل ساگان" و با همفکری او به فضا پرتاب شده است. کاکو می گوید: همانطور که به این نکته مهم اشاره کردید، با وجودیکه چنین اقدامی بسیار جالب توجه و در کل عملی دوستانه از طرف کره زمین برای بیگانگان محسوب می شود، اما می تواند اقدام مخاطره آمیزی نیز به حساب آید. تا آنجائیکه من انسان را شناخته ام اصولاً، زیادی خواه و حریص است، حال در نظر بگیرید که اگر ما به کره دیگری برویم در حقیقت برای تصرف آن رفته ایم، این حرکت و اقدام می تواند از طرف موجودات فرازمینی نیز عملی طبیعی به نظر برسد و تنها یک نکته می ماند که کدام موجود قوی تر از دیگری باشد که در این مورد من فکر می کنم بشر در حال حاضر از موقعیت خوبی برخوردار نیست.
***این تنها نظریات این دو دانشمند است اما در پستهای قبلی بارها اعلام داشتم هنوز ما به نسل متجاوز بیگانگان برنخوردیم !! وگرنه تا الان هزار بار نابودمون کرده بودن

/ 1 نظر / 66 بازدید
علیرضا

شما این مطالب را از کجا می گیرید؟