DNA منشاء فرازمینی دارد:

از سال 1960 بسیاری از محققین آثاری از DNA ها را در شهاب سنگ ها یافته اند اما مطمئن نبودند که آیا واقعا آنها خاستگاه خارج از زمین دازند و یا اینکه در جو زمین به این آثار برخورد کرده اند. دکتر Michael Callahan گفت ما اکنون سه دسته از شواهد را داریم که این DNA منشا خارج از زمین دارند.
این کشف می افزاید فعل و انفعالات شیمیایی داخل سیارک ها و ستاره های دنباله دار توانایی ساختن بلوک های مولکولی موجود در DNA را داراست. محققان قبل از این موفق به یافتن اسید های امینه در نمونه های دنباله دار Wild 2 بدست آمده از فضا پیمای Stardust شده بودند. آنها دوازده شهاب سنگ را مورد آزمایش قرار داده اند که 9 عدد از آنها از بین نمونه های قطب جنوب بوده است. گروه با استفاده از اسید فرمیک نمونه ای از هر کدام را استخراج کرده و سپس اقدام به جدا سازی آنها کرده اند.
تیم تحقیق adenine و guanine به همراه nucleobases , hypoxanthine و xanthine را از نمونه ها استخراج کردند. دو ماده آخر در ساختمان DNA موجود نیست اما برای فرآیند های زیستی استفاده می شود. محققین همچنین در مطالعه دو شهاب شنگ دیگر مواد زیستی کمتری را یافته اند که این نشان دهنده خاستگاه فضایی آنهاست.
منبع : NASA

/ 1 نظر / 57 بازدید
عبداله

اینا همش بخاطر اینه که بگن حیات خود بخود بوجود اومده و خدایی در کار نیست.نظریه داروین هم که همش مزخرف و خلاف با قران هستش هم واسه همینه که بگن خالقی در کار نیست.