پازل حیات در مریخ


به نظر میرسد که همه مدار گردها و مریخنوردهای این سیاره سرخ رنگ منظومه شمسی دست به دست هم دادهاند تا نشانه های حیات روی این سیاره را آشکار کنند. در اولین اقدام، مدار گرد شناسایی مریخ یا همان MRO با استفاده از طیفسنج فشردهای که رویش نصب شده توانسته شواهدی از یک محیط مرطوب زیرزمینی را بیابد که قبلا روی سطح این سیاره وجود داشته است.

این طیف سنجی روی دهانه برخوردی مک لافلین انجام شده است و نتایج آن نشان میدهند که در این منطقه کانیهای رسی و کربناتهایی در آبهای سطحی تشکیل شدهاند که در گذشته دریاچههای سطحی را تغذیه میکردند. دهانه مک لافین در منطقهای واقع شده است که به دلیل ارتفاع پایین میتواند تغذیه دریاچهها از آبهای سطحی اتفاق بیفتد. کانیهای رسی و کربناته برای تشکیل به حضور آب نیاز دارند و اگر دریاچه در حال حاضر در زیر این دهانه وجود داشته باشد آن را تبدیل به محیطی مرطوب و مناسب برای ایجاد حیات میکند. دهانه فعلی حدود ۹۲ کیلومتر طول و ۲/۲ کیلومتر عمق دارد که برای جمع آوری آبهای سطحی کافی به نظر میرسد. در اطراف این دهانه هیچ نشانهای از جریان شدید آب به چشم نخورده است. با این حال کانال باستانی کوچکی که نشاندهنده وجود دریاچه باستانی است در این منطقه دیده میشود.

در تحقیقی دیگر محققان توانستهاند تصویر سهبعدی و دقیق از یک رودخانه را که سال گذشته روی مریخ کشف شد تهیه کنند. زمانی بین ۸/۱ تا ۵/۳ میلیون سال قبل آب در بستر این رودخانه باستانی جاری بوده و تصویر سه بعدی نشان میدهد که این رود عظیم هفت کیلومتر پهنا و ۳۰۰ متر عمق داشته است. پیدایش آب از این جهت اهمیت داشته است که نشانهای احتمالی برای وجود حیات تلقی میشود و البته نشانههای دیگر در حال تکمیل شدن هستند. بنا بر جدیدترین تحقیق انجام شده توسط موزه ملی تاریخ طبیعی در لندن و دانشگاه اوبردین، مریخ حاوی موادی است که برای تشکیل حیات به شکلی که ما میشناسیم ضروری هستند.

نتیجه تحقیق آنها از نظریه هایی پشتیبانی میکند که میگوید مریخ مکان مناسبی برای حیات بوده و ممکن است نوعی حیات ابتدایی زیر آن یافت شود. دکتر ژوزف میچالسکی عضو موزه ملی علوم و سرپرست این مطالعه میگوید: «ما نمیدانیم حیات چطور روی سطح شکل گرفته بود؛ اما رفتن به عمق ممکن است راهحل مناسبی برای حفاظت حیات از خودش در مقابل شرایط خشن زمین ابتدایی بوده باشد.» این مطالعه نشان میدهد شرایط ابتدایی حیات روی زمین و مریخ احتمالا بسیار شبیه به هم بوده است.

/ 0 نظر / 56 بازدید