همه چیز درباره سال 2012 ---- نوستراداموس

صده ها ) نوشته شده. ) Century گوییهایش که در مجموع 1000 فصل به نام
عکس العمل انجام شده نسبت به کتابهای (صده ها) نوستر آداموس بسیار شدید بود. افراد روشنفکر
جامعه او را یک نابغه و مزرعه داران او را ابزار شیطان نامیدند و اشعار او را سخنانی برآمده از جهنم
تلقی می کردند. اشعار نوستر آداموس ترکیبی از کلمات رمز گونه به زبان های لاتین، یونانی، ایتالیایی
و پروونشال فرانسوی بود. این مرد عجیب فرانسوی نوشته هایش را به صورت رباعی های معما گونه
تنظیم می کرد و هنوز درک بسیاری از آن نوشته ها دشوار است. از آنجا که نوستراداموس فرانسوی
بود، بسیاری از پیشگویی های او در باره این کشور بود و یکی از این پیشگویی ها ظاهرا مربوط به
لشکرکشی ناپلئون به روسیه میشود که در ضمن شهر مسکو به آتش کشیده شد. او میگوید :
انبوهی از مردان نزدیک میشوند ... نابودگر شهر کهن (مسکو) را ویران میکند. درباره جنگ واترلو،
جنگی که در آن ناپلئون شکست نهایی خود را خورد، به شعری از نوستراداموس مراجعه میشود که در
آن به خرد شدن عقاب (ناپلئون) به دست پلنگ (انگلیس) و خوک (پروس) اشاره شده است.

/ 1 نظر / 9 بازدید
ميثم

عالي